You are here: Home

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม : Foodtech Siam University

Food Technology

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "6th Principle of Flavor Chemistry and Analytical Techniques for Food Aroma Analysis"

E-mail Print PDF

banner flavor workshop Siam U 2016 b 001

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสารให้กลิ่นรสในอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค การตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณท์อาหาร จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “6th Principles of Flavor Chemistry and Analytical Techniques for Food Aroma Analysis” ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 – 17.00 น.

Last Updated ( Thursday, 18 February 2016 10:34 ) Read more...
 

โครงการนักศึกษากับการประกันคุณภาพ

E-mail Print PDF

คณะวิทยาศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” โดยจัดการอบรมไปเมื่อวันที่ 8-9 มกราคม 2558 จากการอบรมในครั้งนี้ทำให้เกิดโครงการสร้างเสริมความรู้ทางด้าน Microsoft Word  และโภชนาการเบื้องต้น ให้แก่ นักเรียนในชุมชนวัดโคนอน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 จากนั้นได้ส่งโครงการเข้าร่วมประกวด เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ทั้งนี้มีนักศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนคณะวิชาต่างๆ เข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 10 คณะวิชา  ผลการตัดสินปรากฏว่า โครงการของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  โดยมีรางวัลชนะเลิศ คือ คณะเภสัชศาสตร์  และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คือ คณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งโครงการจากคณะวิชา ทั้ง 3 คณะวิชานี้ จะได้รับการคัดเลือก เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย  เพื่อร่วมโครงการประกวดกิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการหลักการประกันคุณภาพการศึกษา ในชุดโครงการขยายผลการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษา ของเครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เชิงประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (C-IQA)

Last Updated ( Monday, 27 April 2015 13:55 ) Read more...
 

โครงการวัฒนธรรมสัญจร  ปี 2558

E-mail Print PDF

            กลับมาพบกันอีกครั้งกับโครงการดีๆ โครงการวัฒนธรรมสัญจร ซึ่งเป็นโครงการพานักศึกษาและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของไทย โดยการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยปีนี้จัดโครงการไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม และ พระรามราชนิเวศน์ จังหวัดเพชรบุรี ในวันเสาร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. แล้วจะรู้ว่า จังหวัดเพชรบุรี มีเรื่องราวและสิ่งที่น่าสนใจให้เรียนรู้มากกว่าที่คุณคิด

Last Updated ( Monday, 27 April 2015 13:55 ) Read more...
 
Page 2 of 8

Facebook Fanpage