You are here: Home

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม : Foodtech Siam University

Food Technology

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม

โครงการนักศึกษากับการประกันคุณภาพ

E-mail Print PDF

คณะวิทยาศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” โดยจัดการอบรมไปเมื่อวันที่ 8-9 มกราคม 2558 จากการอบรมในครั้งนี้ทำให้เกิดโครงการสร้างเสริมความรู้ทางด้าน Microsoft Word  และโภชนาการเบื้องต้น ให้แก่ นักเรียนในชุมชนวัดโคนอน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 จากนั้นได้ส่งโครงการเข้าร่วมประกวด เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ทั้งนี้มีนักศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนคณะวิชาต่างๆ เข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 10 คณะวิชา  ผลการตัดสินปรากฏว่า โครงการของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  โดยมีรางวัลชนะเลิศ คือ คณะเภสัชศาสตร์  และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คือ คณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งโครงการจากคณะวิชา ทั้ง 3 คณะวิชานี้ จะได้รับการคัดเลือก เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย  เพื่อร่วมโครงการประกวดกิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการหลักการประกันคุณภาพการศึกษา ในชุดโครงการขยายผลการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษา ของเครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เชิงประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (C-IQA)

Last Updated ( Monday, 27 April 2015 13:55 ) Read more...
 

โครงการวัฒนธรรมสัญจร  ปี 2558

E-mail Print PDF

            กลับมาพบกันอีกครั้งกับโครงการดีๆ โครงการวัฒนธรรมสัญจร ซึ่งเป็นโครงการพานักศึกษาและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของไทย โดยการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยปีนี้จัดโครงการไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม และ พระรามราชนิเวศน์ จังหวัดเพชรบุรี ในวันเสาร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. แล้วจะรู้ว่า จังหวัดเพชรบุรี มีเรื่องราวและสิ่งที่น่าสนใจให้เรียนรู้มากกว่าที่คุณคิด

Last Updated ( Monday, 27 April 2015 13:55 ) Read more...
 

Flavor Workshop 2015

E-mail Print PDF

flavorworkshop2015 cover

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสารให้กลิ่นรสในอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค การตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณท์อาหาร จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “5th Principles of Flavor Chemistry and Analytical Techniques for Food Aroma Analysis” ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยมี ผศ.ดร. กาญจนา มหัทธนทวี (Flavor Chemist) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ด้านเคมีของกลิ่นรส และเทคนิคในการวิเคราะห์ตรวจสอบสารให้กลิ่นรสในอาหาร  ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และผู้ประกอบการ ณ อาคาร 14 ห้อง 106 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เข้าร่วมการอบรมจึงจำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมรอบละ 10 ท่าน ปีนี้ได้จัดการอบรม 3 รอบ การจัดอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และสมาคมเคมีแห่งสหรัฐอเมริกา สาขาประเทศไทย (ACS-International Chemical Sciences Chapter in Thailand) ตั้งอยู่ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

Last Updated ( Monday, 27 April 2015 13:55 ) Read more...
 
Page 2 of 8

Facebook Fanpage