You are here: Home

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม : Foodtech Siam University

Food Technology

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม

วทท.๓๘

E-mail Print PDF

คณาจารย์ในภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ได้เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38

(THE 38th CONGRESS ON SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THAILAND) ภายใต้หัวข้อ

“วิทยาศาสตร์เพื่ออนาคตของมวลมนุษย์ชาติ” (SCIENCES FOR THE FUTURE OF MANKIND)

ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2555

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

Last Updated ( Monday, 28 January 2013 20:51 )
 

Science Cafe'@School

E-mail Print PDF

 

เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดกิจกรรม "Road Show" ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์หลัก

สูตรเทคโนโลยีการอาหาร ในหัวข้อ "Science Cafe'@school: Food Chemistry for Life"

ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์

และก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนสายวิทยาศาสตร์ต่อไป

Last Updated ( Tuesday, 29 January 2013 10:18 )
 

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

E-mail Print PDF

Last Updated ( Monday, 28 January 2013 20:53 )
 
Page 6 of 8

Facebook Fanpage