You are here: Home

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม : Foodtech Siam University

Food Technology

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม

Science Cafe'@School

E-mail Print PDF

 

เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดกิจกรรม "Road Show" ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์หลัก

สูตรเทคโนโลยีการอาหาร ในหัวข้อ "Science Cafe'@school: Food Chemistry for Life"

ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์

และก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนสายวิทยาศาสตร์ต่อไป

Last Updated ( Tuesday, 29 January 2013 10:18 )
 

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

E-mail Print PDF

Last Updated ( Monday, 28 January 2013 20:53 )
 

Thailand Research Expo 2012

E-mail Print PDF

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร

“การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555”

Thailand Research Expo 2012

โดยเครือข่ายระบบวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กำหนดจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยจากความร่วมมือของเครือข่าย

ระบบวิจัยทั่วประเทศ ในการนำเสนอผลงานและกิจกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพในเวทีระดับชาติ

ในระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2555 จึงขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานดังกล่าว

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th

และ www.nrct.go.th ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2555

จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ หน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ

Last Updated ( Saturday, 30 June 2012 13:44 )
 
Page 6 of 8

Facebook Fanpage