You are here: Home

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม : Foodtech Siam University

Food Technology

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม

โครงการ Science cleaning faculty

E-mail Print PDF

คณะวิทยาศาสตร์ จัดทำโครงการ Science cleaning faculty ซึ่งจัดกิจกรรมจัดบอร์ดรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2557 และจัดกิจกรรมทำความสะอาดในวันที่ 10-14 มีนาคม 2557 น. ณ อาคาร 18 และอาคาร 14 ชั้น 1 และ 4 ซึ่งกิจกรรม Science cleaning faculty เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างอุปนิสัยที่ดีให้กับนักศึกษาในการรักษาความสะอาด ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Last Updated ( Tuesday, 08 April 2014 20:28 ) Read more...
 

โครงการ Science Café@ Schools: Food Chemistry and Technology for Life

E-mail Print PDF

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดโครงการ Science Café@ Schools: Food Chemistry and Technology for Life ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งสหรัฐอเมริกา สาขาประเทศไทย (American Chemical Society International Chemical Sciences Chapter in Thailand (ACS-ICSCT) ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนราชวินิตบางแค ปานขำ มีอาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการกว่า 90 คน ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากขึ้น โดยจะมีการบรรยายให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร โดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ ดร. มารุจ ลิมปะวัฒนะ ในหัวข้อเรื่อง “เคมีของช็อคโกแลต (Chemistry of chocolate)” รวมถึงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร แนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย

Last Updated ( Friday, 25 April 2014 10:05 ) Read more...
 

โครงการ Food Tech. เติมฝันปันความรู้ให้น้องผู้ด้อยโอกาส

E-mail Print PDF

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการ Food Tech. เติมฝันปันความรู้ให้น้องผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นโครงการด้านบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ที่ส่งเสริมการนำความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนไปจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านอาหารและสุขภาพรวมถึงสร้างความสุขให้แก่น้องๆผู้ด้อยโอกาส

โดยกิจกรรมในวันที่ 6-11 มกราคม 2557 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร และนักศึกษาเครือข่ายด้านประกันคุณภาพ ได้เปิดกล่องรับบริจาค ณ ห้างสรรพสินค้า และ ตลาดขายสินค้า รวม 4 แห่ง

และในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม2557เวลา 13.00 น.– 16.30 น. จัดกิจกรรมให้ความรู้และสันทนาการ ณ มูลนิธิเด็ก เลขที่ 95/24 หมู่ที่ 6 ซอยกระทุ่มล้ม 18 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 อ. สามพราน จ. นครปฐม

มีน้องๆผู้ด้อยโอกาสเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 32 คน ซึ่งน้องๆเหล่านั้นล้วนแต่เป็นเด็กที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง หรือ พ่อแม่นำมาฝากไว้กับมูลนิธิ และมีนักศึกษา อาจารย์เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 29 คน

การจัดกิจกรรในครั้งนี้ น้องๆผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ประโยชน์ของอาหาร และ ความสำคัญของการล้างมือโดยได้ความรู้ทางด้านอาหาร สุขลักษณะ อย่างมาก ตลอดทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความสนุกสนาน ส่วนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ทางวิชาชีพไปบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม และเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมอีกด้วย

Last Updated ( Tuesday, 08 April 2014 10:29 ) Read more...
 
Page 4 of 8

Facebook Fanpage